นโยบายและแผนการประชาสัมพันธ์แห่งชาติ

               คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบแนวทางการจัดทำแผนระดับที่ 3 ที่เป็นแผนปฏิบัติการด้าน... ตามที่สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติเสนอ โดยกำหนดให้ใช้ชื่อว่า แผนปฏิบัติการด้าน.... (พ.ศ. ... - ...) หากไม่มีกฎหมายกำหนดชื่อแผนเป็นการเฉพาะโดยมีพระราชกฤษฎีกาเป็นกฎหมายลำดับศักดิ์สุดท้าย ทั้งนี้ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี  ว่าด้วยการประชาสัมพันธ์แห่งชาติ พ.ศ. 2553 นับเป็นกลไกทางบริหาร มิใช่กฎหมายตามนัยยะของมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าว การจัดทำแผนจึงต้องใช้ชื่อว่า แผนปฏิบัติการด้านการประชาสัมพันธ์แห่งชาติ การจัดทำแผนตั้งแต่ปี พ.ศ. 2566 เป็นต้นไป จึงให้ใช้ชื่อว่า แผนปฏิบัติการด้านการประชาสัมพันธ์แห่งชาติ ให้สอดคล้องตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2563 

ชื่อแผน

ระยะเวลา

Download

7 แผนปฏิบัติการด้านการประชาสัมพันธ์แห่งชาติ (พ.ศ. 2566 - 2570) (อยู่ระหว่างดำเนินการ) พ.ศ. 2566 - 2570 
6 นโยบายและแผนการประชาสัมพันธ์แห่งชาติ ฉบับที่ 5 (ฉบับปรับปรุงฯ) พ.ศ. 2563 - 2565 
5 นโยบายและแผนการประชาสัมพันธ์แห่งชาติ ฉบับที่ 5 (พ.ศ. 2559 - 2564) พ.ศ. 2559 - 2564
4 นโยบายและแผนการประชาสัมพันธ์แห่งชาติ ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2545 - 2549) พ.ศ. 2545 - 2549
3 นวนโยบายและแผนการประชาสัมพันธ์แห่งชาติ แผนประชาสัมพันธ์ระดับชาติ พ.ศ. 2540 - 2544
2 แผนประชาสัมพันธ์ระดับชาติ พ.ศ. 2539/2540 - 2544 พ.ศ. 2540 - 2544
1 แนวนโยบายและแผนการประชาสัมพันธ์แห่งชาติ พ.ศ. 2530 - 2539


คะแนนโหวต :