คำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการใน กปช.
เลขที่คำสั่ง เรื่อง  
คำสั่งที่ 3/2564  เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการพัฒนาบุคลากรด้านการประชาสัมพันธ์และสื่อสารมวลชนของประเทศ
คำสั่งที่ 2/2564  เรื่อง แต่งตั้งที่ปรึกษาคณะกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งชาติ
คำสั่งที่ 1/2564  เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการพัฒนาคลังข้อมูลข่าวสารอัจฉริยะ
คำสั่งที่ 7/2563  เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งชาติระดับจังหวัด
คำสั่งที่ 5/2563  เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการบริหารจัดการข้อมูลข่าวสารภาครัฐ เพื่อสร้างการรับรู้และความเข้าใจแก่ประชาชน
คำสั่งที่ 4/2563  เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งชาติด้านต่างประเทศ
คำสั่งที่ 3/2563  เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการจัดทำนโยบายและแผนการประชาสัมพันธ์แห่งชาติ กำกับ ติดตาม และประเมินผล
คำสั่งที่ 2/2563  เรื่อง แต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งชาติ
     

 


คะแนนโหวต :