องค์ประกอบของคณะกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งชาติ (กปช.)

           องค์ประกอบของคณะกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งชาติ (กปช.)
ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการประชาสัมพันธ์แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๓ วางระเบียบไว้ในข้อ (๕) ให้มีคณะกรรมการคณะหนึ่ง เรียกว่า "คณะกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งชาติ" เรียกโดยย่อว่า "กปช." ประกอบด้วย

นายกรัฐมนตรี ประธานกรรมการ
รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีที่นายกรัฐมนตรีมอบหมาย รองประธานกรรมการ
ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี กรรมการ
ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ กรรมการ
ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กรรมการ
ปลัดกระทรวงมหาดไทย กรรมการ
เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ กรรมการ
โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิ ไม่เกินหกคน ซึ่งประธานแต่งตั้ง กรรมการ
อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ กรรมการและเลขานุการ
รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ที่อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์มอบหมาย กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
ผู้อำนวยการสำนักในกรมประชาสัมพันธ์ที่อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์มอบหมาย เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

           มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้

(๑) เสนอนโยบายและแผนการประชาสัมพันธ์แห่งชาติ ต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อให้ความเห็นชอบ รวมทั้งเสนอแนะเรื่องที่เกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์แห่งชาติ แผนการประชาสัมพันธ์แห่งชาติต้องสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล และต้องกำหนดหน่วยงานของรัฐที่มีหน้าที่ปฏิบัติตามแผนด้วย

(๒) เสนอแนะ และให้คำปรึกษาแก่หน่วยงานของรัฐตาม (๑) และประสานการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับแผนการประชาสัมพันธ์แห่งชาติ

(๓) แนะนำ และให้ความเห็นด้านการบริหารงานสื่อแก่หน่วยงานสื่อมวลชนภาครัฐ เพื่อให้สอดคล้องและบรรลุเป้าหมายตามนโยบายและแผนการประชาสัมพันธ์แห่งชาติ

(๔) ประสานการดำเนินงานประชาสัมพันธ์ของหน่วยงานของรัฐและภาคเอกชน เพื่อให้สอดคล้องและบรรลุเป้าหมายตามนโยบายและแผนการประชาสัมพันธ์แห่งชาติ

(๕) ประเมินสถานการณ์ที่อาจมีผลกระทบต่อประเทศชาติและกำหนดมาตรการประชาสัมพันธ์อย่างเหมาะสมและทันต่อเหตุการณ์

(๖) ติดตาม ประเมินผลการดำเนินงานประชาสัมพันธ์ของหน่วยงานของรัฐและภาคเอกชน เพื่อประโยชน์ในการปรับปรุงงานประชาสัมพันธ์ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

(๗) สนับสนุนและส่งเสริมให้มีการอบรม การประชุม หรือสัมมนา เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจอันถูกต้อง และประสานงานในการปฏิบัติงานการประชาสัมพันธ์ของหน่วยงานของรัฐและภาคเอกชน

(๘) จัดทำรายงานผลการดำเนินงานประจำปีเสนอคณะรัฐมนตรี

(๙) ปฏิบัติงานอื่นตามที่คณะรัฐมนตรีมอบหมาย

          กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งชาติ ประกอบด้วย

รองศาสตราจารย์เสรี  วงษ์มณฑา กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
รองศาสตราจารย์กุลทิพย์  ศาสตระรุจิ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ศาสตราจารย์ไชยา  ยิ้มวิไล กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
นายเกษมสันต์  วีระกุล กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
นายวิบูลย์  คูสกุล กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ศาสตราจารย์ยุบล  เบญจรงค์กิจ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

 

ที่มา :


Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar