ค.สร้างความเข้าใจประชาชนทั้งในและนอกพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้(สวพ.)
รายการบทความ image image