รองโฆษกรัฐบาล ร่วมหารือกับ กปส. ถึงแนวทางการขับเคลื่อนภารกิจงานคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนกลไกการบริหารการสื่อสาร (อกส.จชต.)

              ผศ.ดร.รัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกรัฐบาล และ กรรมการผู้แทนพิเศษของรัฐบาล ด้านประสานการมีส่วนร่วมได้ประชุมหารือร่วมกับอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ และคณะ ณ อาคารกรมประชาสัมพันธ์ ในประเด็นการขับเคลื่อนภารกิจงานคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนกลไกการบริหารการสื่อสาร (อกส.จชต.) โดยมุ่งหมาย 2 ภารกิจหลักคือ (1) การวางแผนกลยุทธ์การสื่อสารแบบครบวงจร เพื่อกำหนดกลุ่มเป้าหมาย สื่อ และสารที่ชัดเจนสอดคล้อง สร้างความเชื่อมั่นและมีส่วนร่วมของประชาชนทั้งในและนอกพื้นที่ และ (2) กลไกการชี้แจงประเด็นในระดับพื้นที่ หรือ SBIC (Southern Border Information Center) ที่ยกเอาโมเดลไลน์ ID IA IR ชี้แจงประเด็นสำคัญในระดับประเทศ มาจำลองไว้ในพื้นที่ จชต. เพื่อให้ประเด็นการชี้แจงเจาะเฉพาะไปที่เรื่องราวในพื้นที่ และกลุ่มเป้าหมายมากขึ้น

               พลโท สรรเสริญ แก้วกำเนิด อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ ได้อธิบายแผนการดำเนินงานเบื้องต้นของคณะอนุกรรมการฯ และขอความอนุเคราะห์รองโฆษกฯ รัชดา ในเรื่องของการร่วมกันวิเคราะห์การทำแผนการสื่อสารแบบครบวงจร ผลักดันกลไกการชี้แจงประเด็นให้คณะรัฐมนตรีรับทราบ รวมไปถึงสร้างแนวทางในการเพิ่มทักษะการสื่อสารให้กับบุคลากรในพื้นที่ นอกจากนี้ยังได้มีการหารือร่วมกันในการแก้ไขปัญหาด้านการสื่อสารในพื้นที่ โดยรองโฆษกฯ รัชดา ได้ให้ข้อสังเกตในประเด็นการกำหนดกลุ่มเป้าหมายการสื่อสารที่ชัดเจน ว่ามีความสำคัญอย่างมาก เนื่องจากรสนิยม พฤติกรรมการรับสื่อของคนเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม เสพย์ Social Media แทนการรับช่องทางอย่างทีวี วิทยุ กลุ่มเป้าหมายที่สำคัญคือกลุ่มเยาวชนคนรุ่นใหม่ โดยเฉพาะเด็กๆในพื้นที่ที่รู้สึกไม่ทัดเทียมกับเยาวชนนอกพื้นที่ ขาดพื้นที่สำหรับแสดงออก ดังนั้นแล้ว จำเป็นที่รัฐจะต้องสร้างเครือข่ายเยาวชน Influencer หรือ YouTuber เพื่อสร้างจุดเชื่อมต่อ ขยายผล แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร โดยอาจจะทำให้ในลักษณะของ Online Community เล็กๆแลกเปลี่ยนทั้งสาระและความบันเทิงได้ อาจสร้างเวทีเยาวชน เพื่อให้พื้นที่ในการแสดงศักยภาพ ถ่ายทอดมุมมองดีๆก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจ นอกจากนี้แล้วกลุ่มเป้าหมายต่างประเทศ เช่น ทูตานุทูตหญิงที่มีความสนใจเรื่องการทำงานด้านส่งเสริมสิทธิสตรีและความเท่าเทียมทางเพศ มีความต้องการเข้าไปดูงานในพื้นที่ คณะอนุฯอาจหารือร่วมกันกับหน่วยรับผิดชอบเพื่ออำนวยความสะดวก ในการลงพื้นที่ ทำชุดข้อมูล และทำสื่อที่เป็นทั้งภาษาไทยอังกฤษให้กับกลุ่มเป้าหมายเหล่านี้ด้วย ประเด็นหารือสุดท้าย คือการแก้ไขปัญหาเรื่องรูปแบบการชี้แจงของภาครัฐในพื้นที่ โดย รองโฆษกฯ ได้เสนอให้ทำคู่มือแนวทางการชี้แจง Do& Don’t ควบคู่ไปกับการอบรมรมทักษะบุคลากรภาครัฐในพื้นด้วย


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image


คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar