กรมประชาสัมพันธ์ เข้าร่วมกิจกรรม “การส่งเสริมการรู้เท่าทันสื่อ และสารสนเทศสำหรับผู้สูงอายุ”

เมื่อวันที่ (8 มิถุนายน 2566) เวลา 09.30 น. นางอัชณัฐ ปรารถนารักษ์ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนานโยบายและแผนการประชาสัมพันธ์ และคณะ เข้าร่วมสังเกตการณ์ กิจกรรม “การส่งเสริมการรู้เท่าทันสื่อ และสารสนเทศสำหรับผู้สูงอายุ” ภายใต้โครงการการประเมินผลตัวชี้วัดสถานภาพการรู้เท่าทันสื่อและสารสนเทศ (Media and Information Literacy : MIL) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จัดโดยที่ปรึกษาจากคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ณ โรงเรียนผู้สูงอายุยานนาวา วัดทองบน เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร วัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้ด้านการรู้เท่าทันสื่อและสารสนเทศสำหรับผู้สูงอายุ ในหัวข้อ “สูงวัยยุคใหม่ ไม่ตกเป็นเหยื่อโจรไซเบอร์” พร้อมทั้งเก็บแบบประเมินการรู้เท่าทันสื่อและสารสนเทศ เพื่อนำผลการประเมินดังกล่าวไปใช้ประโยชน์ต่อไป

********************************


image รูปภาพ
image
image
image
image

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar