การประชุมคณะอนุกรรมาธิการสร้างเสริมสุขภาวะป้องกันก่อนรักษา ในคณะกรรมาธิการการสาธารณสุข วุฒิสภา

         เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 13.30 น. นางอัชณัฐ ปรารถนารักษ์ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนานโยบายและแผนการประชาสัมพันธ์ เป็นผู้แทนกรมประชาสัมพันธ์ เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์กับคณะอนุกรรมาธิการสร้างเสริมสุขภาวะป้องกันก่อนรักษา ในคณะกรรมาธิการการสาธารณสุข วุฒิสภา โโยมีนายพิศาล มาณวพัฒน์ ที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการ เป็นประธานการประชุม และผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม

         ผู้แทนกรมประชาสัมพันธ์ได้นำเสนอภารกิจงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2566 ที่เกี่ยวกับการสร้างเสริมสุขภาพป้องกันโรค การสร้างองค์ความรู้ และสร้างความรอบรู้ (Health Literacy) ในการดูแลสุขภาพของประชาชน ทั้งเชิงนโยบายและการนำไปปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อลดปัจจัยเสี่ยง (Risk Factors) และเพิ่มปัจจัยปกป้อง (Protective Factors) ด้านสุขภาพ ลดอัตราการเจ็บป่วย และอัตราการเสียชีวิตของประชาชน ทั้งนี้กรมประชาสัมพันธ์ได้นำเสนอให้มีการจัดทำคลังข้อมูลกลางด้านสุขภาพ โดยผู้เข้าร่วมประชุมเห็นชอบและสนับสนุนตามที่กรมประชาสัมพันธ์นำเสนอ

                                                      ***************************************************************************************

                                                                                                                                                                                      สำนักพัฒนานโยบายและแผนการประชาสัมพันธ์


image รูปภาพ
image
image
image
image
image


คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar