การประชุมคณะอนุกรรมาธิการด้านสิทธิมนุษยชน สิทธิเสรีภาพและการคุ้มครองผู้บริโภค

           เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.30 น. นางอัชณัฐ ปรารถนารักษ์ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนานโยบายและแผนการประชาสัมพันธ์ เป็นผู้แทนกรมประชาสัมพันธ์ เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์กับคณะอนุกรรมาธิการติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการปฏิรูปประเทศ การจัดทำและดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติด้านสิทธิมนุษยชน สิทธิเสรีภาพและการคุ้มครองผู้บริโภค โดยมีนายอนุศักดิ์ คงมาลัย รองประธานคณะกรรมาธิการฯ เป็นประธานการประชุม

            การประชุมครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อหารือแนวทางในการสื่อสารการปฏิรูปประเทศด้านสิทธิมนุษยชน สิทธิเสรีภาพและการคุ้มครองผู้บริโภค โดยผู้แทนกรมประชาสัมพันธ์ได้นำเสนอในประเด็นต่าง ๆ ประกอบด้วย บทบาทของกรมประชาสัมพันธ์และนโยบายการปฏิรูปด้านการสื่อสารกับการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจเรื่องสิทธิมนุษยชน สิทธิเสรีภาพและกระบวนการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนและชุมชน กลไกและเครื่องมือในการดำเนินงานของกรมประชาสัมพันธ์ เพื่อให้ภาคประชาชนได้เข้ามามี่สวนร่วมในการแลกเปลี่ยนข้อมูลซึ่งกันและกัน รวมทั้งกลไกการสร้างเครือข่ายการทำงานอย่างเป็นระบบ การดำเนินงานที่ผ่านมา/ผลสัมฤทธิ์ที่เป็นรูปธรรม/ตัวอย่างความสำเร็จที่เกิดจากกระบวนการสื่อสารของกรมประชาสัมพันธ์ และบทบาทของเครือข่ายอาสาสมัครประชาสัมพันธ์ประจำหมู่บ้านและชุมชน (อป.มช.) รวมถึงการบูรณาการขับเคลื่อนงานด้านการสื่อสารกับองค์กรชุมชนต่าง ๆ ในพื้นที่อีกด้วย

                                                                                  **********************************************************************************

                                                                                                                                                                                                                      สำนักพัฒนานโยบายและแผนการประชาสัมพันธ์

 


image รูปภาพ
image
image
image
image
image


คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar