depa เปิดบ้านต้อนรับกรมประชาสัมพันธ์

          เมื่อวันที่ (13 กุมภาพันธ์ 2566) เวลา 13.30 น. นางสุดฤทัย เลิศเกษม รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ เป็นผู้แทนเข้าร่วมประชุมหารือประเด็นประชาสัมพันธ์ ร่วมกับ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล พร้อมด้วยนางอัชณัฐ ปรารถนารักษ์ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนานโยบายและแผนการประชาสัมพันธ์ นางเรือนเพ็ชร แหลมทองมงคล ผู้อำนวยการส่วนประเมินผล และคณะ โดยมี ดร.กษิติธร ภูภราดัย รองผู้อำนวยการใหญ่ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล เป็นประธานการประชุม และผู้บริหารฝ่ายต่าง ๆ แนะนำภารกิจหน่วยงาน ณ ห้องประชุม 701 ชั้น 7 สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล

          ในการประชุมครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อรับฟังการนำเสนอโครงการของสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล จำนวน 5 โครงการ ประกอบด้วย โครงการส่งเสริมการประยุกต์ใช้และสร้างการตระหนักรับรู้ เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจยุควิถีใหม่ National Delivery Platfrom โครงการตลาดสดยุควิถีใหม่ (ขยายผล) โครงการ 1 ชุมชน 1 Digital (ชุมชนโดรนใจ) โครงการเมืองอัจฉริยะ Smart City และโครงการพัฒนากำลังคนดิจิทัล Coding พร้อมเยี่ยมชมศูนย์ Thailand 5G Ecosystem Innovation Center (5G EIC)

                                                                            ****************************************************************************

                                                                                                                                                                                                                สำนักพัฒนานโยบายและแผนการประชาสัมพันธ์


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar