การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำข้อมูลประกอบแผนบริหารจัดการความเสี่ยง กปส. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำข้อมูลประกอบแผนบริหารจัดการความเสี่ยง กปส. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เมื่อวันจันทร์ที่ 23 มกราคม 2566 เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ ห้องประชุม 1 และ 2 ชั้น 1 อาคารหอประชุม เป็นการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อประเมินความเสี่ยง ระบุความเสี่ยง วิเคราะห์ การกำหนดกลยุทธ์และหาแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยง ตามแผนปฏิบัติราชการ 4 เรื่อง ประกอบด้วย

เรื่องที่ 1 การรับฟังเสียงประชาชนทุกภาคส่วน เพื่อนำมาประกอบการพิจารณาและตัดสินใจ

เรื่องที่ 2 การสร้างสังคมที่ประชาชนมีภูมิรู้

เรื่องที่ 3 การเป็นผู้นำด้านข้อมูลดิจิทัลและเครือข่ายข้อมูล

เรื่องที่ 4 การเป็นองค์กรที่มีประสิทธิภาพสูง

จำนวน 42 โครงการ โดยมีหน่วยงานเข้าร่วมประชุมจำนวน 12 หน่วยงาน ได้แก่ สทท. สวท. สนข. สพป. สปต. สพท. ศสช. กคล. กกจ. อกร. ลนก. กพร. และ สปช.


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar